Leveringsvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden Van der Kroft Party Rental Services BV Wassenaar

OVEREENKOMST

1. Huurovereenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met verhuurder, hierna te noemen Van der Kroft's Party Rental, aangegane overeenkomsten (huur, koop en dienstverlening). Voorwaarden van wederpartij gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk na verleende toestemming door Van der Kroft's Party Rental. De wederpartij kan geen rechten voor de toekomst ontlenen aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden.


2. Huurprijzen

Alle op prijslijsten en offertes genoemde prijzen, gelden per stuk, per dag, exclusief transportkosten, exclusief schoonmaakkosten, exclusief BTW en overige kosten in welke vorm dan ook. De huurprijs wordt per stuk gehuurd goed berekend en geldt voor de van tevoren overeengekomen huurperiode.


3. Nederlands grondgebied

De huur wordt alleen toegestaan op Nederlands grondgebied. Verplaatsing van het gehuurde door huurder buiten de landsgrenzen is verboden zonder schriftelijke toestemming van Van der Kroft's Party Rental.


4. Legitimatie

Bij het door de huurder zelf afhalen van huurgoederen, kan Van der Kroft's Party Rental de huurder verplichten tot het overleggen van een geldig legitimatiebewijs en/of een recente inschrijving van de KvK.


5. Waarborgsom

 Huurder kan een waarborgsom worden gevraagd. De hoogte van de waarborgsom is in overeenstemming met de waarde van het gehuurde. De waarborgsom is geen voorschot op de huur en wordt pas aan de huurder geretourneerd, op het moment dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.


LEVERING, OVERMACHT EN RISICO

6. Aanvang huurperiode

De huur gaat in:

# bij bezorging: op het moment van aflevering van de gehuurde goederen door Van der Kroft's Party Rental op de overeengekomen plaats.

# bij afhalen: op moment van in ontvangst nemen van de goederen door de klant aan het magazijn van Van der Kroft's Party Rental.


7. Einde huurperiode

De huur eindigt:

a. Door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. De huurder is van rechtswege verplicht de gehuurde goederen terug te bezorgen bij Van der Kroft's Party Rental. Voor iedere week dat wederpartij nalaat het gehuurde bij Van der Kroft's Party Rental terug te bezorgen, wordt een boete in rekening gebracht gelijk aan 20% van de totale huursom vermeerderd met het over die week verschuldigde bedrag aan huur. Een gedeelte van een week geldt hierbij als een volle week. Indien is overeengekomen dat Van der Kroft's Party Rental de goederen op verzoek van huurder retour haalt dan eindigt de huur wanneer Van der Kroft's Party Rental de gehuurde goederen op de afgesproken locatie in ontvangst heeft genomen.

b. Door het door de wederpartij te kort schieten in de nakoming van de huurovereenkomst, de huurder surseance van betaling heeft aangevraagd, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, of de huurder geraakt in staat van faillissement. Van der Kroft's Party Rental is gerechtigd de overeenkomst, of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd het recht van Van der Kroft's Party Rental op vergoeding van kosten, schade en rente. In deze gevallen is Van der Kroft's Party Rental altijd gerechtigd om de goederen bij de huurder terug te halen. De huurder machtigt bij deze Van der Kroft's Party Rental zich toegang te verschaffen tot de plaats waar het gehuurde zich bevindt. Van der Kroft's Party Rental is nimmer aansprakelijk voor enige schade welke, door huurder of derden, i.v.m. het terughalen van het gehuurde cq. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden.


8. Annulering

Bij annuleren van (een deel van) een door de huurder geplaatste order, is de huurder kosten verschuldigd:

a. periode van 10 werkdagen tot 5 werkdagen voor aanvang van de huurperiode 25% van het totale huurbedrag ;

b. 5 werkdagen of minder voor aanvang van de huurperiode 50% van het totale huurbedrag ;

c. op de dag van ingang huurperiode 100% van het totale huurbedrag.


9. Wederverhuur

Huurder mag de gehuurde goederen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Kroft's Party Rental onderverhuren, wederverhuren of anderszins in gebruik geven aan derden.


10. Verzekering, belasting, vergunningen

Gedurende de gehele huurperiode dient de huurder het gehuurde, indien dit door de aard van het gehuurde noodzakelijk is, te verzekeren tegen brand, diefstal, lekkage e.d.. Huurder dient zorg te dragen voor de eventueel benodigde vergunningen om het gehuurde te plaatsen en te gebruiken. Deze vergunningen dienen aanwezig te zijn op het moment van aflevering van het gehuurde. Alle lasten, belastingen, boetes e.d. voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder.


11. Overmacht

Van der Kroft's Party Rental is nooit aansprakelijk, indien hij door overmacht niet de juiste of te laat de gehuurde goederen aan de klant ter beschikking stelt. Van der Kroft's Party Rental heeft het recht de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd te ontbinden.
De door Van der Kroft's Party Rental genoemde aflevertijden zijn vrijblijvend, overschrijding daarvan geeft wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten Van der Kroft's Party Rental's schuld die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.


12. Afwijking

 Van der Kroft's Party Rental houdt zich het recht voor in geval van overmacht, bestelde goederen te vervangen door gelijksoortige goederen.


13. Levering van goederen

De levering en retour van de gehuurde of gekochte goederen vindt plaats op de begane grond direct achter de eerste drempel of toegang van de locatie op een vrije laad resp. loslocatie, zonder trappen of obstakels. De huurder staat er voor in dat deze plaats op de afgesproken data voor levering en retour goed bereikbaar is voor Van der Kroft's Party Rental en dat iemand aanwezig is voor het in ontvangst nemen of retour geven van het gehuurde. Indien huurder Van der Kroft Party Rental belet bestelde goederen bij huurder af te leveren, wordt dit gezien als annulering op de dag van ingang huurperiode en de hieruit voortvloeiende kosten (zie art. 8) komen voor rekening huurder. Zijn de goederen niet gereed voor retour transport, dan zijn de extra kosten (huur- en transportkosten) die hier uit voortvloeien voor rekening van de huurder. Bezorging van goederen door Van der Kroft's Party Rental buiten deze openingstijden, levering anders dan op de begane grond, hulp bij opbouw van het gehuurde, kan slechts na uitdrukkelijke toestemming vooraf van Van der Kroft's Party Rental. Hiervoor wordt arbeidsloon aan huurder in rekening gebracht, tegen het op dat moment geldende uurtarief. Indien de goederen op een andere plaats dan op de begane grond direct achter de eerste drempel resp. na betreding van de eerste toegang geleverd dienen te worden, dan komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van de huurder. Ophalen van het gehuurde door Van der Kroft's Party Rental buiten de openingstijden, ophalen anders dan van de begane grond, hulp bij afbraak van het gehuurde, kan slechts na uitdrukkelijke toestemming vooraf van Van der Kroft's Party Rental. Hiervoor wordt arbeidsloon aan huurder in rekening gebracht, tegen het op dat moment geldende uurtarief. Voor zover de laad- en/of lostijd de duur van 15 minuten niet overschrijdt worden geen extra kosten in rekening gebracht. De aflever cq. ophaallocatie dient voorzien te zijn van een verharde ondergrond (asfalt, bestrating of rijplaten). Dit geldt tevens voor de toegang tot de laad/los locatie. De huurder dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid voor alle transportmiddelen van Van der Kroft's Party Rental, d.w.z. een vrije doorgang voor deze transportmiddelen van 4 meter breed en 4 meter hoog. Indien bij levering of retour blijkt dat de locatie niet of slecht bereikbaar is zijn alle daaruit voortkomende kosten voor rekening en risico van de huurder. De afstand tussen de aflever resp. ophaal locatie en ons transportmiddel mag maximaal 15 meter bedragen en dient verhard en begaanbaar te zijn voor onze rolcontainers en mobiele apparatuur. Indien de goederen niet goed klaar staan voor transport, en wij op een later moment de dienen op te halen, worden hiervoor extra transportkosten in rekening gebracht. 


14. Risico transport

De klant draagt tijdens het transport door hemzelf of derden het risico van verlies of beschadiging van het gehuurde.


15. Controle

De klant dient bij in ontvangst nemen van het gehuurde, de goederen te controleren op eventuele manco's of gebreken. Deze dienen terstond aan Van der Kroft's Party Rental gemeld te worden. Reclames na ingebruikname van het gehuurde kunnen niet in behandeling worden genomen.


16. Afwaskosten

De goederen dienen schoon, in de oorspronkelijke verpakking en gesorteerd geretourneerd te worden. Indien goederen vuil terugkomen worden afwaskosten aan huurder in rekening gebracht.


AANSPRAKELIJKHEID

17. Aansprakelijkheid tijdens huurperiode

Van der Kroft's Party Rental is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, na inontvangstneming door wederpartij aan het gehuurde of door het gehuurde goed ontstaan, behoudens door wederpartij te bewijzen opzet, grove schuld of nalatigheid van Van der Kroft's Party Rental. De huurder vrijwaart Van der Kroft's Party Rental gedurende de huurtermijn van alle aanspraken, die derden i.v.m. het gehuurde jegens Van der Kroft's Party Rental mochten doen gelden. Indien de huurder gebruik maakt van locaties van derden voor ontvangst, gebruik en retour van bij Van der Kroft's Party Rental gehuurde goederen dan is gedurende de gehele huurperiode de huurder enig aansprakelijke voor de gehuurde goederen, het gebruik daarvan, de retourgave en alle mogelijk daaruit voortvloeiende directe of indirecte schade.


18. Aansprakelijkheid voor schade, verlies e.d.

Huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op andere wijze verloren gaan van het gehuurde goed gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen of toebehoren tegen vervangingswaarde (inclusief administratiekosten, eventuele demontage- en montagekosten) aan Van der Kroft's Party Rental dienen te vergoeden. Huurder dient gehuurde te beschermen tegen weersinvloeden. Schade door vocht is derhalve voor rekening huurder. Voor zoekgeraakte goederen, die later toch nog door de huurder gevonden en teruggebracht worden, betaalt huurder de verschuldigde huurprijs, verminderd met de al in rekening gebrachte vervangingswaarde.


BETALING EN GESCHILLEN

19. Betaling

 Betaling van de verschuldigde huur vindt plaats:

* bij afhalen of terugbrengen van het gehuurde door de huurder

* bij ophalen, aan de chauffeur

* na vooraf verleende toestemming door Van der Kroft's Party Rental op rekening; hiervoor kan Van der Kroft's Party Rental u verzoeken een geldige legitimatie of inschrijving in de KvK te leveren.


20. Betaling op rekening

Betaling van rekeningen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of bij machtiging aan Van der Kroft's Party Rental door middel van automatische incasso op een afgesproken vaste termijn. Bij niet tijdige betaling is Van der Kroft Party Rental gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag. Een gedeelte van een maand geldt daarbij als een hele maand. In geval van niet tijdige betaling komen de incassokosten, door Van der Kroft's Party Rental gemaakt, ten laste van de nalatige huurder. Voor elke herinnering die door Van der Kroft's Party Rental dient te worden gestuurd, wordt het verschuldigde bedrag met € 5 administratiekosten verhoogd.


21. Geschillen

Op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de overeenkomst en de uitvoering daarvan zullen aanhangig worden gemaakt bij de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

Herkenbaar beter. Altijd persoonlijk.
Blijf op de hoogte
Divide

Om je de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid.